รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - อารักขาพืช
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50164443 นายสามารถ ช่างทอง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50164436 นางสาววราพร สาทไทย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50164412 นางสาวนฤมล เจือประเสริฐ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50164368 นางสาวหทัยชนก ปัทวงค์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50162227 นางสาววิภาวรรณ สรวงเทพ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50161909 นายพีรเชษฐ ฤกษ์ดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50161220 นางสาวจิตมณี อินทร์ทิม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ