รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50060001 นางควพร พุ่มเชย-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 51062137 นางสาวอัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์-  / - 10 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ