รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50163996 นางสาวสุธารัตน์ นิ่มเพ็ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50163958 นางสาวไพลิน สร้อยระย้า-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50163941 นายพิทักษ์ โทนะบุตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50163934 นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญลือ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50163910 นางสาวพัชราภรณ์ เอื้องอ้าย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50163897 นางสาวกานต์นลิน ปฏิเวชวณิชย์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50162630 นางสาวอรุณี ไชยสถาน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50162371 นายสมชาย สรรค์เสถียร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50162340 นางสาวศิรินันท์ ม่านโพ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50162319 นางสาวศศิ มงคลชัยอรัญญา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50162234 นางสาววิลันดา ตรีตุนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50161718 นางสาวนิภาพร เสาหอม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50161688 นางสาวนาตยา นามบุญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50161619 นายนนทกร จีนทั่ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50160834 นายอนุ อินทนู-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50160476 นางสาวพรรณนิภา มุ่นเชย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50160230 นายณัฐวุฒิ คดคง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ