รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50060067 นางสาวเขมจิรา บุญเลิศ-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50060068 นางสาวนุชนาฏ ภักดี-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 51062472 นางสาวศิวพร มินรินทร์-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ