รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2555
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52165622 นายอุทัย แก้วรากมุข-  / - 18 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52165592 นางสาวสุกัญญา มายรรยงค์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52165578 นายวีระศักดิ์ มะลิกุล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52165523 นางสาวมุกรวี ยาภิรมย์-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52165516 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์อ่อง-  / - 17 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52165509 นางสาวภรณพา สมัครเขตกิจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52165493 นายพิทักษ์ ศรีเมือง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52165448 นายปฏิวัติ ไทยสม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52165424 นางสาวเบญจมาภรณ์ นพศิริ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52165417 นายนุกูล จันทร์เนียม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52165400 นางสาวนาลิกา ฉอ้อนศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52165394 นางสาวนลินรัตน์ คำคม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52165387 นายนนทชัย อุปถัมภ์-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52165370 นายธนวัฒน์ หว่านปิว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52165363 นายณัฐพล อ่าวตระกูลอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ