รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - อารักขาพืช
ปีการศึกษา 2555
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52165325 นายเอราวรรณ เขียวแก้ว-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52165028 นางสาวอัจฉรา ชื่นกลิ่น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52165011 นางสาวอรอนงค์ พึ่งเขียว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52164939 นางสาวแสงระวี ห้อกวย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52164861 นางสาวสุทธิลักษณ์ ทองงามดี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52164823 นางสาวศิริวรรณ ส้มไทย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52164205 นางสาวสุภาวดี แสงจันทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52164090 นางสาวสตรีรัตน์ นิลสุด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52164038 นางสาวศันสนีย์ พันจั่น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52163758 นางสาวภาณุพร หงษ์ทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52163710 นายภัคเดช แจ้งกระจ่าง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52163697 นางสาวรมิดา กร่ำศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52163642 นางสาวพนิดา เมฆทัพ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52163604 นางสาวปิยวรรณ ธูปทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52163581 นางสาวปรียานุช จันทร์หอม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52163369 นางสาวทิพย์สุดา มหาวงศ์อันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
17 52163116 นางสาวจารุณี สว่างนภาลัย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
18 52163086 นางสาวแคทรียา เสนา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ