รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - ทรัพยากรดิน
ปีการศึกษา 2555
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52163314 นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52163468 นางสาวนฤมล กฤษดี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52163703 นายภมร ทับเบิก-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52164182 นางสาวสุดารัตน์ เขียวคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52164359 นางสาวกรรณิการ์ เอื้องคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52164717 นางสาวรัตติกาล อบกลิ่น-  / - 18 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52164748 นางสาววนัชพร กระจ่างยุทธ-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52164915 นางสาวเสาวลักษณ์ จุมพิลา-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52165004 นางสาวอรวี คำแดง-  / - 18 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ