รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แผน ข)
ปีการศึกษา 2555
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53072967 นางสาวดวงนภา นรสิงห์-  / - 21 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 53076149 นายวิสุทธิ์ ลีนิน-  / - 4 ตุลาคม 2555 อนุมัติสำเร็จ