รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพพืช
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52162645 นางสาวอรพินท์ ชูผลา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162621 นางสาวอภิญญา เรือนแก้ว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52162614 นางสาวสุภาพร พุ่มมาก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52162553 นายสถิตย์ ศรีใส-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162546 นายสงกรานต์ จันทะรัง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52162508 นางสาวเพลินพิศ พรมมา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52162409 นางสาวณัฏฐา เสือชาวนา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52162386 นายเจษฎา ราชชมภู-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ