รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52161969 นายจาตุรงค์ ฉัตรอินทร์-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162232 นายวิสูตร คงเพ็ชร-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52162348 นายอิศเรศ สุขใส-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ