รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56064044 นางสาวอรวรรณ อรุณราช-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 55062812 นางสาวพิชญานิน เพชรล้อมทอง-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54063803 นางสาวสุภัสชา จันพร-  / 2 20 ธันวาคม 2558 14 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 54063797 นายภูวรินทร์ พรมรินทร์-  / 2 20 ธันวาคม 2558 23 เมษายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54063780 นางสาวชนิดา แสงทับทิม-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 54060680 นายธนา แช่มช้อย-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ