รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54063018 นางสาวอรดี แก้วปัญญา-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ