รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54063780 นางสาวชนิดา แสงทับทิม-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 54063803 นางสาวสุภัสชา จันพร-  / 2 20 ธันวาคม 2558 14 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติสำเร็จ