รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53161197 นายสหภาพ จันทรานุสรณ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 53160572 นายสิทธิชัย นนทะโคตร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 เมษายน 2558 อนุมัติสำเร็จ