รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53031858 นายอัษฎาวุธ สนั่นนาม-  / 2 20 ธันวาคม 2558 24 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 53031490 นางวัลลีย์ อาศัย-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ