รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50181020 นายธาดา คนขยัน-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 49180789 นางสาวปราณี ไชยอินทร์-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50181822 นางสาวสุขิตา ทองคำ-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ