รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51830019 นางสาวจรรยาลักษณ์ บัวผัด-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ