รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50163453 นางสาวกัลยาณี อุดสุรินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50181600 นางสาวธันย์ชนก ปัญญาเครือ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50181075 นายบารมี ทวีสมบัติ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50180115 นางสาวพรประวีร์ ยะมา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50163477 นางสาวมิตภาณี พิพัฒนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50163484 นางสาววิปัสนา สายมณี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ