รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - ทรัพยากรดิน
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50161107 นายเกียรติศักดิ์ ลุงคะอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50164078 นางสาวชลทิชา พรหมรักษา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50160322 นายนพรัตน์ ไกรโชคโฉม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50161855 นางสาวพรทิพย์ ภาษี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50162128 นางสาววราภรณ์ เชื้อฉิม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50162180 นางสาววิชชุดา กิ่งนคร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50162258 นายวีระพงษ์ วงวิสาร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50164146 นางสาวสาวิตรี แพทย์เมืองจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50162463 นายสิทธิพงษ์ จุฬลา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ