รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา 2555
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51160123 นายจักรภพ สุขแท้-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52160122 นางสาวจารวี นุ่มสกุล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52160177 นางสาวจินตหรา ร่มโพธิ์เจริญ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52160207 นางสาวชลนัสทรีย์ ขำคม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52160214 นางสาวชุติมาศ จันอ่อน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52160269 นางสาวณัฐวรรณ ขันกสิกรรม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52161136 นางสาวณิชารีย์ ชมชื่น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52160276 นางสาวดวงกมล ผิวสานต์-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52160344 นางสาวนพวรรณ มากน้อยแถม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52160399 นางสาวน้องนุช ดวงดี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 51160291 นางสาวบุญญพร บุญโท-  / - 26 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติสำเร็จ
12 51160314 นางสาวเบญจมา สมดีสา-  / - 15 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติสำเร็จ
13 52160429 นางสาวปวีณา คงอินทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 51180312 นายภักดี จันทราธนากร-  / - 15 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติสำเร็จ
15 52160573 นายมานพ สมบูรณ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52160610 นางสาวรุ่งนภา ชูชื่น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
17 52160658 นายวรวิช ฤทัยประเสริฐศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
18 51181104 นางสาวศิรินภา หัวนา-  / - 15 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติสำเร็จ
19 52160801 นางสาวสุธิดา โสดา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
20 52160818 นางสาวสุนิศา พุ่มชะบา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
21 52160832 นางสาวสุนีย์ อ่อนน้อม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
22 52161402 นางสาวสุพจนีย์ ไชยสาคร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
23 52160894 นายอดิศร บุญมาก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ