รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ปีการศึกษา 2555
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52160047 นายกฤษฎา สมอุปฮาด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52160054 นางสาวกาญจนา เถื่อนสุข-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52160146 นางสาวจิตระวี ทองบุญโท-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52160184 นางสาวจุฑารัตน์ จำรัสประเสริฐ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52160238 นายณัฐพงศ์ ฑีฆาวงค์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 51180299 นายปัญจรัฐ สำเริง-  / - 2 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52160450 นางสาวปาริชาติ ขันกสิกรรม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52160474 นางสาวพนิดา สุขดี-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52160511 นายพิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52160580 นายเมฑา นาอุ๋ย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52160689 นางสาววัลลีย์ ศรีสุ่ม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52160917 นางสาวอภินันต์ ตันหยงทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52160955 นางสาวอศิมา หรือประพันธ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52161495 นางสาวอังสนา ปะระมะกาศ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ