รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร โมดูลการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2555
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53061367 นางสาวสุรีรัตน์ จับแก้ว-  / - 5 สิงหาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 53061336 นายชวลิต รักษาริกรณ์-  / - 5 สิงหาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ