รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52162669 นางสาวกาญจนา นครอินทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162676 นายกิตติศักดิ์ สร้อยมี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52162690 นางสาวเจนนีวา ศรีเกษม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52162775 นางสาวณัฏฐณิชา อ่วมสถิตย์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162751 นางสาวณัฐกานต์ กองสุข-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52162812 นางสาวปิยะนุช สุนันต๊ะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52162829 นางสาวผกาวรรณ ทับไทร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52162843 นายภาคภูมิ ปงลังกา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52162850 นางสาวมัณทนา สิงห์สา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52162881 นางสาววนาลี กับเกตุอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52162942 นางสาวศิริพร ลิสันเทียะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52162959 นายสันติสุข วงศ์อนุ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52162966 นายสันติสุข สุขขวัญ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52162997 นางสาวสุภารัตน์ หมื่นพินิจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52162638 นางสาวอภิวัลย์ มีศักดิ์อันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52163000 นางสาวอมลวรรณ นาคช่วย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ