รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - ทรัพยากรดิน
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52164359 นางสาวกรรณิการ์ เอื้องคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52163468 นางสาวนฤมล กฤษดี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52164182 นางสาวสุดารัตน์ เขียวคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52163314 นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ