รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52165387 นายนนทชัย อุปถัมภ์-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52165516 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์อ่อง-  / - 17 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52165523 นางสาวมุกรวี ยาภิรมย์-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52165622 นายอุทัย แก้วรากมุข-  / - 18 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ