รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53060902 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนรินทร์ทิพย์ ฟองมูล-  / - 29 เมษายน 2556 อนุมัติสำเร็จ