รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162163 นางสาวกนกวรรณ ศรีภิรมย์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162248 นางสาวเครือฟ้า นิราราช-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53162262 นางสาวจุฑามาศ กันนัย-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53162293 นางสาวชนากานต์ ไกรสรกิตติกุล-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53162316 นายณัฐพล ชมภูแสน-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53162323 นางสาวณิชารีย์ ใจชื้น-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53162330 นายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53162392 นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53162408 นายนิติ ธูปทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53162538 นางสาวรัตติยา พรรณา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53162576 นางสาวสุจรรยา อรัญวาส-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53162583 นางสาวสุธิดา ดีใจวงษ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53162613 นายสุรัตน์ เกิดป้อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53162644 นายอนุชา สังข์ทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53162651 นายอนุพงศ์ ทะหะ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ