รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ปีการศึกษา 2557
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53161180 นางสาวสลาลี ชละกุล-  / 3 20 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53160831 นายภควัต ทองสุวรรณ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 53160725 นายพลวัฒน์ สืบอ่อน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53160633 นางสาวปภัสรา ประภาวงศ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 53160138 นางสาวคัทลียา ไชยศรีหา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ