รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2557
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54161059 นางสาวกมลทิพย์ พูลทรัพย์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54163664 นางสาวกาญจนา ญานแก้ว-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54163688 นางสาวกานดา ดิษสละ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54163701 นางสาวเกษรา ฟองสวัสดิ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 27 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54161066 นางสาวจิตติมา อิวชาวนา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54163725 นางสาวจิรวรรณ ยิ้มยัง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54163756 นางสาวชลธิชา จันทร์อยู่-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54163770 นางสาวณัชชา ยอดวิเศษพาณิชย์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54163800 นางสาวณัฐพร กิจสุภี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
10 54161080 นางสาวดวงนภา กาดกอเสริม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
11 54163862 นายนิทัศน์ วิชาสิทธิ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
12 54164210 นางสาวพรรณราย ดวงคำ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
13 54163886 นายพัชรพล ทองคำอันดับสอง  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
14 54163916 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สิงห์ทอง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
15 54161103 นางสาวเพชรรัตน์ พุฒบ้านหลุม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
16 54163923 นางสาวเพ็ญศิริ สุขศรีทอง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
17 54163947 นางสาวภัทราวดี บุญชู-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
18 54163954 นางสาวมธุรศ ถิระสาโรจน์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
19 54163961 นางสาวรติมา ทรัพย์เกิด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
20 54163985 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสวัสดิ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
21 54161110 นางสาววราพรรณ เจ๊กอยู่-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
22 54161127 นางสาวศราวดี ยอดออน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
23 54164012 นางสาวศิรินทิพย์ คำพวง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
24 54161134 นางสาวศิริพร สีมารักษ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
25 54164036 นายสาธิต ทองม่วง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
26 54164067 นางสาวสุดารัตน์ แจ่มกลิ่น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
27 54161141 นางสาวแสงดาว หารป๊ก-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
28 54164098 นางสาวอรวรรณ ปลิวมา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
29 54161165 นายอาณัติ องค์การ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
30 54164111 นางสาวอุไรลักษณ์ ชนะพจน์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ