รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53062340 นายธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์ภิญโญ-  / 2 20 ธันวาคม 2558 3 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ