รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54161714 นางสาวกนกกร รุ่งเรือง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54161738 นางสาวกอบการ สมณะ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54160366 นางสาวชนิตา เปลี่ยนเที่ยงธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54160380 นางสาวชลธิชา ระวังป่า-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54161899 นางสาวนรีรัตน์ จิตรธร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 17 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54162001 นางสาวภัทรพร แก้วดี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 17 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54162155 นางสาวสิริณี เพ็งม่วง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54160458 นางสาวอรอนงค์ จันอ้น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ