รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56064044 นางสาวอรวรรณ อรุณราช-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 55062812 นางสาวพิชญานิน เพชรล้อมทอง-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54060680 นายธนา แช่มช้อย-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ