รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 2559
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54030683 นางสาวนุชนาฎ ภักดี-  / - 2 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 53031841 นายวิชาญ ชุ่มมั่น-  / - 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ