รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 58060280 นางสาวกมลชนก ห่วงมี-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56060176 นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย-  / - 8 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 58065179 นางสาวธัญณ์ชนก เขียวคำ-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56060145 นางสาวพนิดา เมฆทัพ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56060169 นางสาวศลิษา พรมเสน-  / - 8 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ