ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต พิษณุโลก อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  19/10/2563 - 25/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์207121
(3) 3, EXAM
     208113
(3) 2, L13
207121
(3) 2, EXAM
      
207121
(3) 1, EXAM
      
  776261
(3) 1, L13
 206301
(3) 2, L13
     
อังคาร 234233
(3) 1, L13
       
 234233
(3) 1, L13
       
208111
(3) 1, EXAM
208111
(3) 2, EXAM
   234131
(3) 1, L13
  219371
(3) 1, L13
 205232
(3) 6, L13
พุธ 208263
(3) 1, L13
 776261
(3) 1, L13
 205499
(6) 26, EXAM
  205497
(6) 1, EXAM
  218111
(3) 2, L13
  
     205499
(6) 9, EXAM
     205499
(6) 8, EXAM
     205499
(6) 7, EXAM
     205499
(6) 6, EXAM
     205499
(6) 5, EXAM
     205499
(6) 4, EXAM
     205499
(6) 1, EXAM
     205499
(6) 10, EXAM
     205499
(6) 11, EXAM
     205499
(6) 12, EXAM
     205499
(6) 13, EXAM
     205499
(6) 14, EXAM
     205499
(6) 15, EXAM
     205499
(6) 16, EXAM
     205499
(6) 17, EXAM
     205499
(6) 18, EXAM
     205499
(6) 19, EXAM
     205499
(6) 2, EXAM
     205499
(6) 20, EXAM
     205499
(6) 21, EXAM
     205499
(6) 22, EXAM
     205499
(6) 23, EXAM
     205499
(6) 24, EXAM
     205499
(6) 25, EXAM
     205499
(6) 27, EXAM
     205499
(6) 28, EXAM
     205499
(6) 29, EXAM
     205499
(6) 3, EXAM
     205499
(6) 30, EXAM
     205499
(6) 31, EXAM
     205499
(6) 32, EXAM
     205499
(6) 33, EXAM
     205499
(6) 34, EXAM
     205499
(6) 35, EXAM
     205499
(6) 36, EXAM
     205499
(6) 37, EXAM
     205499
(6) 38, EXAM
     205499
(6) 39, EXAM
พฤหัสบดี207331
(3) 2, EXAM
      
207331
(3) 1, EXAM
      
   206311
(3) 2, L13
     
ศุกร์ 208113
(3) 2, L13
 234233
(3) 1, L13
  208263
(3) 1, L13
 234131
(3) 1, L13
   234233
(3) 1, L13
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา
L0:-ไม่กำหนด-, L10:ปริญญาตรี สถาบันสมทบ, L11:ปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย), L12:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(โครงการพัฒนาครูฯ), L13:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L14:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L15:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L16:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L17:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L18:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L19:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ตรีควบโท), L21:ปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L23:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L24:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L25:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L26:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L27:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (ครู-อาจารย์ประจำการ), L28:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (แผน ข), L29:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L31:ปริญญาเอก แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L33:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L34:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L36:ปริญญาเอก แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L40:การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร, L41:มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร), L42:ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร), L43:ประกาศนียบัตร(ต่ำกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L53:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L56:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L63:ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(สูงกว่าป.โท) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L91:โครงการสัมฤทธิบัตร (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี), L92:โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา), L93:โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาตรี), L94:โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาโท), L95:โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาเอก),      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 ต.ค. 256308:00-11:00สอบปลายภาค
207121 : Japanese Speaking and Listening 1 กลุ่ม 1
19 ต.ค. 256308:00-11:00สอบปลายภาค
207121 : Japanese Speaking and Listening 1 กลุ่ม 2
19 ต.ค. 256308:00-11:00สอบปลายภาค
207121 : Japanese Speaking and Listening 1 กลุ่ม 3
20 ต.ค. 256308:30-16:30สอบปลายภาค
208111 : Public Speaking กลุ่ม 1
20 ต.ค. 256308:30-16:30สอบปลายภาค
208111 : Public Speaking กลุ่ม 2
21 ต.ค. 256310:00-12:00สอบปลายภาค
205497 : Co-operative Education กลุ่ม 1
21 ต.ค. 256313:00-17:00สอบปลายภาค
205499 : Undergraduate Thesis กลุ่ม 1
21 ต.ค. 256313:00-17:00สอบปลายภาค
205499 : Undergraduate Thesis กลุ่ม 10
21 ต.ค. 256313:00-17:00สอบปลายภาค
205499 : Undergraduate Thesis กลุ่ม 11
21 ต.ค. 256313:00-17:00สอบปลายภาค
205499 : Undergraduate Thesis กลุ่ม 12
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)