รายชื่อนิสิต
รายวิชา207341 : Language and Japanese Culture
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 56661892 นางสาวธวัลพร เขตเจริญ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
2 57240737 นางสาวณฐมน พีระมี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
3 58261021 นางสาวจิตตานันท์ สันธนะจิตร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
4 58261052 นางสาวณัฐริกา จันทร์อิ่ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
5 58261069 นางสาวณิตฐินัน แข็งธัญญกิจ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
6 58261076 นายธนกร เขียวแก้ว ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
7 58261175 นายภูริช รบมีชัย ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
8 58261212 นางสาววรนิษฐา สำลีปั้น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
9 58261229 นางสาววรรณวษา ธัญญโภไคย ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
10 58261250 นายศิรวุฒิ แก้วดู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
11 58261274 นางสาวสินิทรา ต๊ะสุทา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
12 58261281 นายเสฏฐวุฒิ รักเสนาะ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
13 58261304 นางสาวอรพรรณ ชัยบุญธรรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
14 58261335 นางสาวอังศิญานนท์ ล้านทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)