รายชื่อนิสิต
รายวิชา205201 : Communicative English for Academic Analysis
กลุ่ม85
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสังคมศาสตร์
1 57242335 นางสาวอักษราภัค เปรมัษเฐียร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
2 58240682 นายกฤษบดินทร์ วงค์คำ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
3 58240736 นางสาวกัญญารัตน์ เดชแฟง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
4 58240866 นายคณัสนันท์ กันทอง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
5 58240958 นายจิราการณ์ นิยมทอง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
6 58240965 นางสาวจุฑารัตน์ ทรงชา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
7 58241139 นางสาวณัฐณิชา สุระเวช ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
8 58241153 นางสาวณัฐนรี วงค์พราหมณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
9 58241283 นางสาวทิพรัตน์ เตียงเกตุ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
10 58241290 นายธนกร พุ่มสิโล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
11 58241344 นางสาวธนาภรณ์ โตประยูร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
12 58241542 นางสาวนิชนิภา ดีรอด ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
13 58241566 นายนิธินันท์ เวทสรากุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
14 58241627 นายบุญวัฒน์ สุภาพร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
15 58241702 นางสาวประภัสสรณ์ เทพจิตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
16 58241719 นางสาวประภาภรณ์ นันทา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
17 58241764 นายปวิช มะโนหาญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
18 58241849 นายพงศา วิชิตวรสาร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
19 58241993 นายพีรวิชญ์ นาคอ้น ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
20 58242013 นางสาวเพ็ญรัตน์ หงษ์สิบแปด ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
21 58242020 นางสาวแพรวประภา ดอนไพรกา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
22 58242037 นางสาวภนิตา เชื้อจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
23 58242068 นางสาวภาพิต เหมือนรุ่ง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
24 58242129 นางสาวยลดา บุญหนุนเทศ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
25 58242396 นางสาวศกลวรรณ สุขเกษม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
26 58242433 นางสาวศศิวิมล กันทะวงค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
27 58242549 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีสมุทร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
28 58242624 นางสาวสาวิตรี แจ่มดี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
29 58242730 นางสาวสุธีลดา โพธิทองดี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
30 58242792 นางสาวเสาวลักษณ์ คงคา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
31 58242884 นางสาวอนุสรา พันยาง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
32 58242914 นางสาวอรยา ทับศูนย์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
33 58245328 นายจิรวิชญ์ ฝ้ายเทศ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
34 58245335 นางสาวจิรัชว์ชยา คำมี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
35 58245366 นางสาวฐิติมา จุลเกตุ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
36 58245380 นายณัฐพล อยู่แก้วกิ่ง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
37 58245410 นางสาวธนัชชา หมื่นจำรัส ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
38 58245465 นางสาวนิสารัตน์ ฟองภู่ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
39 58245496 นายปพน ชมบุญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
40 58245540 นางสาวพนิดา บำเทิง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
41 58245571 นายภูชิต แอ่นดอย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
42 58245618 นายวันจักรี วิโรจน์สกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)