รายชื่อนิสิต
รายวิชา205131 : Basic Listening and Speaking
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58610072 นางสาวณิชกานต์ ล้อมณีนพรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
2 61263060 นางสาวพิมพ์ชนก แปลกมาก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
3 61263138 นางสาวเพ็ญพิชชา วริทธนันท์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
4 61263145 นางสาวเพ็ญพิมล โตคำวรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
5 61263176 นายภควีร์ ปัทมาวดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
6 61263190 นายภคิน อภิแตงอ่อน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
7 61263367 นางสาวมิณท์รวี ศิริศรีพิศาล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
8 61263398 นางสาวเมศิญา เที่ยงธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
9 61263558 นางสาวลลิตา ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
10 61263688 นางสาววรางกุล วิลาวัณย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
11 61263695 นายวริทธิ์ บุญเกิด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
12 61263732 นายวัชรศิลป์ สิงห์ทอง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
13 61263909 นางสาววีรากร น้อยปักษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 61263978 นางสาวศศิธร ศรีมุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 61263992 นางสาวศศิประภา กาใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 61264005 นางสาวศศิปรียา ชมภูมิ่ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
17 61264067 นางสาวศิริลักษณ์ ปุงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 61264135 นายศุภกิตติ์ สรชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 61264180 นางสาวโศภิญฐ์ บุญนิ่ม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
20 61264203 นางสาวสมิตา สุวัฒน์เมฆินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 61264234 นางสาวสริยาภรณ์ บุญช่วยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
22 61264487 นางสาวสุทธิตา อร่ามเรือง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 61264777 นายอนุพงศ์ ใบยา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
24 61264838 นางสาวอรจิรา มีมาก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
25 61264845 นางสาวอรชพร แพนดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
26 61265026 นางสาวอารัญชญา คำวัง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
27 61265040 นางสาวอารีรัตน์ นาระกันทา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
28 61265057 นางสาวอารีรัตน์ ทองเพชร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)