รายชื่อนิสิต
รายวิชา208352 : Feature Writing
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 57191855 นางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญแน่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 57711596 นางสาวจุฑามาศ ใจสมัคร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 58261731 นายกรรชัย แก้วตอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 59260528 นางสาวจิรัชยา เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 59260542 นางสาวจุฑาทิพย์ แท่นหิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 59260894 นางสาวณัชชา นุ่มเนื้อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59261624 นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณตันทุลา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 59262010 นางสาวพรชิตา เงินยวง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 59262270 นางสาวแพรวา อู๋เจริญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 59310926 นางสาวจันทร์จิรา วรวาส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 59312449 นางสาวดวงเดือน บัวเรือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะสังคมศาสตร์
12 59240070 นางสาวกมลรัตน์ จูมา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
13 59241237 นางสาวณัฏฐณิชา บัวบาง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
14 59241589 นางสาวณิชกุล อิวปลา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
15 59241794 นายธนบดี กสิสิทธิ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
16 59242524 นายปฏิภาณ อุดมกิตติโสภณ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
17 59243095 นางสาวภัททากร สุทธิสมณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
18 59244924 นางสาวอาธิติยา จำปาจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)