รายชื่อนิสิต
รายวิชา205212 : Analytical and Critical Reading
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 60410205 นางสาวเขมจิรา เขียวดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
2 60410267 นางสาวจิตติยาพร บัวเกษ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
3 60410281 นางสาวจิรประภา โคกพุ่ม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
4 60410526 นางสาวชลธิชา ลำน้อย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
5 60410748 นางสาวดาวรุ่ง รักวงศ์วิถี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
6 60410908 นางสาวธัญญกาญจน์ จันแดง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
7 60410991 นางสาวนทีทิพย์ เรือนทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
8 60411011 นายนพกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
9 60411035 นางสาวนภัสวรรณ โชครฐากุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
10 60411158 นางสาวบารมี รอดเกษม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
11 60411172 นางสาวบุษยรัตน์ เขียวเหลือง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
12 60411325 นางสาวปาจรีย์ สุขโชคพานิช กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
13 60411332 นางสาวปาณิสรา ฑีฆะภรณ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 60411363 นางสาวเปมิกา ท้าวอาจ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 60411424 นางสาวพชรนันท์ ศักดิ์ประเสริฐ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 60411448 นางสาวพรพรรณ นาคุณทรง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
17 60411820 นายฤชากร เจริญดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 60411974 นางสาววิภาวี ประเทือง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 60412001 นางสาววีรยา คณะธรรม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
20 60412117 นางสาวสกาวใจ พัชรพงศ์ศานต์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 60412155 นางสาวสรรค์พร สีกา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
22 60412186 นายสหรัฐ คงสน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 60412230 นางสาวสิรามน ตองอ่อน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
24 60412360 นางสาวอนัญญา เนตร์นิยม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
25 60412490 นางสาวอัมพวัน ทวนทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
26 60412612 นายปวริศร์ สาเหล้ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)