รายชื่อนิสิต
รายวิชา234131 : Theory of Western Music 1
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62260785 นายจิรพล ทักหลำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
2 62262376 นายธนากร มั่งมี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
3 62263267 นางสาวปัทมา มะโนรมย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
4 62263441 นายพงศกร วิมาลา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
5 62265285 นายสหัสวรรษ อุตระ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
6 63260258 นายกฤษาณลักษณ์ กาบาง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
7 63260340 นายกันติชา มั่นสวาทะไพบูลย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
8 63260470 นายกีรติ ถิราวัตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
9 63260616 นายเกียรติศักดิ์ นุ่มน้อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
10 63260845 นายจินตพัฒน์ ศรีสม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
11 63260937 นายจิรายุส เวียงทอง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
12 63261170 นางสาวชลธิชา จาบทอง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)60
13 63261217 นางสาวชลนภัส กาฬภักดี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
14 63261620 นายณัฐพล รอบคอบ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
15 63261972 นายธนกร วีระคำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
16 63262023 นายธนภัทร พันธุวงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
17 63262283 นายธีรพงษ์ โพธิ์ขำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
18 63262658 นายนิธิศ ทุกขนิโรธ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
19 63262795 นายปณานนท์ งามเขต ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
20 63262825 นางสาวปภาวดี โจทย์จันทร์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
21 63262856 นายปริญญา สีรอด ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
22 63262887 นางสาวปริมประภา สายเครือเปี้ย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
23 63263037 นางสาวปียากร ปิ่นสกุล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
24 63263082 นายผาเมฆ มีสมสืบ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
25 63263440 นายพัฒนกร โนรี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
26 63263914 นายภาสกร ยอดสลุง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
27 63264102 นายรัชชายุต แก้วเนตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
28 63264294 นางสาวลักษณ์ขิกา ไยบัญทิตย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
29 63264454 นายวัชรวี เชื้อชูชาติ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
30 63264560 นางสาววิชุดา ชังเภา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
31 63264669 นายวุฒิพงศ์ ทัพไทย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
32 63264836 นายศุภรัตน์ จันทร์หอม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
33 63264911 นางสาวสรัลพร สามงามยา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
34 63265024 นางสาวสิริยากร เวียงยา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
35 63265031 นายสิริรพีภัทร์ ไทยสุวรรณ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
36 63265154 นายสุทธิพร ธรรมยศ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
37 63265178 นางสาวสุธิดา จิตอามาตย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
38 63265376 นางสาวสุภาพร เพชรทิม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
39 63265437 นายสุรพัศ ทองถ่าย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
40 63265499 นางสาวสุวีรยา เทียนพันธ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
41 63265536 นายอชิตะ สมเพราะ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
42 63265567 นายอธิคม เครือษา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
43 63265895 นายณัชพล ตระกูลอินทร์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
44 63265918 นายธนทัต วัฒนวงศ์สุโข ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
45 63265932 นางสาวนันทชพร วงศ์ศักดิ์ศิริกุล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
46 63265956 นายปุริศ โพธิ์เงิน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
47 63265963 นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
48 63265970 นางสาวพิชญาภา อสิพงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
49 63266007 นายเมธาวินท์ ธิแก้ว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
50 63266038 นายวศิน สิงห์ชา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
51 63266052 นางสาวอัจฉราพร ปัญญา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
52 63266090 นายธนกร ตรัยสถิตย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
53 63350539 นายสิรวิชญ์ หมายปาน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)