รายชื่อนิสิต
รายวิชา205232 : Introduction to English Linguistics
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58310118 นายคณิษสรณ์ จิตธนานันต์ชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
2 58363305 นายธนาธิป น่วมอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
3 58610072 นางสาวณิชกานต์ ล้อมณีนพรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
4 59190290 นางสาวคัธรินทร์ ตุ้ยหล้า ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
5 59242043 นางสาวธิดารัตน์ นุ้ยป้อม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
6 61160956 นายธีรภัทร์ จินาสา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
7 61260106 นางสาวกมลวรรณ ศรีพุฒ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
8 61260373 นายกิตติชัย เชื้อผู้ดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
9 61260625 นางสาวจิณัฐตา สาดสี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
10 61260663 นางสาวจิรชล แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
11 61260687 นายจิรวัฒน์ ทองเลิศ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
12 61260717 นางสาวจิราพร สุมาลี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
13 61260939 นายชยุตพงศ์ ปรางโท้ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 61261103 นางสาวญาดา รักษาวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 61261226 นางสาวณัชชา เจริญทองมั่นคง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 61261233 นางสาวณัชฐิญา ชัยนุภาพ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
17 61261264 นางสาวณัฏฐณิชา พัวอุดมเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 61261400 นางสาวณัฐพร บุญรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 61261530 นางสาวดารารัตน์ พุ่มมาลา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
20 61262001 นางสาวธีราพร เตาคำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 61262032 นายนพรุจ เฉลิมบุญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
22 61262087 นางสาวนภารัตน์ ท่านพรหม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 61262100 นางสาวนราภัทร แก้วเวียงชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
24 61262148 นางสาวนัฏฐกานต์ รัตนเศรณี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
25 61262186 นางสาวนัทมล ศรีสุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
26 61262629 นางสาวปวีณ์กร ชนะรัชชรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
27 61263060 นางสาวพิมพ์ชนก แปลกมาก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
28 61263138 นางสาวเพ็ญพิชชา วริทธนันท์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
29 61263176 นายภควีร์ ปัทมาวดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
30 61263190 นายภคิน อภิแตงอ่อน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
31 61263367 นางสาวมิณท์รวี ศิริศรีพิศาล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
32 61263398 นางสาวเมศิญา เที่ยงธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
33 61263558 นางสาวลลิตา ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
34 61263695 นายวริทธิ์ บุญเกิด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
35 61263909 นางสาววีรากร น้อยปักษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
36 61263978 นางสาวศศิธร ศรีมุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
37 61264067 นางสาวศิริลักษณ์ ปุงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
38 61264234 นางสาวสริยาภรณ์ บุญช่วยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
39 61264777 นายอนุพงศ์ ใบยา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
40 61264845 นางสาวอรชพร แพนดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)