รายชื่อนิสิต
รายวิชา301416 : Production Planning and Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 55365449 นายภานุพงศ์ หลักเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 56361303 นางสาวเบญญาทิพย์ อุดมฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 57360923 นายกณิศพงศ์ หงษ์ดวง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 57360930 นางสาวกมลรัตน์ ไกรวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 57360947 นางสาวกมลลักษณ์ ซื่อสัตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 57360954 นายกฤติน เหมบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 57360961 นายกฤษณะ ชูกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 57360978 นางสาวกัญญารัตน์ เสาวภาพิพัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 57360992 นายกิตติกานต์ สรรพลิขิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 57361005 นางสาวจันทราพร ก้อนจันทร์เทศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 57361012 นายจารุวัฒน์ ศรีธรารักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 57361029 นางสาวจินตพร เมืองครอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 57361036 นายจิรวัฒน์ จันทร์มาก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 57361043 นางสาวชลธิชา จันทะกาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 57361067 นางสาวชลิดา ดอนจักร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 57361074 นายชิติสรรค์ บรรเจิดศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 57361081 นางสาวชุติกาญจน์ จันทรสกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 57361098 นายณัฐพงษ์ อิวินา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 57361111 นายณัฐวุฒิ พงษ์สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 57361128 นางสาวดนิฐา ศรไชย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 57361135 นางสาวทิตติยา เตจ๊ะน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 57361142 นายธนกร อินทวี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 57361159 นายธนวัฒน์ สิทธิชัยจารุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 57361166 นายธนศักดิ์ นิ่มเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 57361173 นายธนาธิป อนันทะสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 57361197 นางสาวธิดารัตน์ อุ่นเรือน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 57361227 นางสาวนพมาศ มีเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 57361234 นางสาวนภัสสร แตงเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 57361241 นางสาวนราพรรณ เมนทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 57361272 นางสาวนัยน์ปพร เกตุวิริยะกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 57361289 นางสาวนาตยา สุภาผล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 57361296 นายนิค จันกุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 57361302 นางสาวเบญจมาศ ปาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 57361319 นางสาวปคุณา พินิจสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 57361326 นายปรีชา ต๊อดแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 57361357 นางสาวปาณิศา อินต๊ะไพ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 57361364 นางสาวพลอยพิมพ์ อุปปินใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 57361371 นางสาวพัชรี สีนาค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 57361388 นายพีรณัฐ เถื่อนพระธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 57361395 นายพุทธรักษ์ อยู่วงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 57361418 นางสาวภริดา เชิดโกทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 57361425 นายภูริเดช เตียวศิริทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 57361449 นางสาวมลทิพย์ อุ่นสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 57361456 นางสาวมินตรา นาคยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 57361470 นางสาวรุสนานี หัดขะเจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 57361487 นายวรกฤษณ์ พริกใย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 57361494 นายวรรณชาติ เทพรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 57361517 นางสาววรางคณา รอดนวล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 57361524 นายวิทวัส ธรรมรักษ์กุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 57361531 นายวีรภัทร ยานะกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 57361548 นายศตนันท์ เจริญสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 57361555 นายศรรักษ์ คำป้อม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 57361579 นายศุภวิชย์ ศิริสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 57361586 นางสาวฐิติรัตน์ สารทะวัฏฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 57361593 นางสาวสกุลกาญจน์ ถนอมทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 57361609 นางสาวสไบแพร เฉลิมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 57361616 นายสรรพวุธ เผือกเหมือย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 57361623 นางสาวสลิลทิพย์ พงษ์พวง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 57361630 นายสัจจปพจน์ พินิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 57361647 นายสันติ ศรีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 57361661 นางสาวสุพัตรา เสาแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 57361678 นางสาวสุภาพร อุตตะมะวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 57361692 นายสุรสิทธิ์ แซ่เล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 57361708 นางสาวสุลักษณา ปลื้มพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 57361715 นางสาวหทัยพันธน์ นันทวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 57361722 นายอดิศัย กุลอัก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 57361746 นายอนุวัฒน์ ไชยชนะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 57361784 นางสาวอักษราภัค เพิ่มศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 57361791 นางสาวอัจฉรียา โสมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 57361807 นางสาวอุษณศร ยอแสงรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 57364662 นางสาวจิราเจต เศรษฐสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 57365027 นางสาวอริสา จุ่นน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)