รายชื่อนิสิต
รายวิชา301100 : Basic Tool and Machine Workshops
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61311594 นางสาวณัฐธยาน์ แย้มกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 61365313 นายพรหมมินทร์ ใจหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 62360270 นางสาวกนกพร สุดบอนิด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 62360294 นางสาวกนกวรรณ พันมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 62360362 นางสาวกรวิภา คำเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 62360386 นางสาวกฤตพร บุญจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 62360430 นางสาวกฤติมา รักษามั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 62360447 นางสาวกฤติยาณี งามละม่อม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 62360515 นายกษม จันทร์เงียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 62360720 นายกิตติพศ ศาสนอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 62360782 นางสาวกิรณา จิตร์หาญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 62360799 นางสาวกุลิสรา นุจัตุรัส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 62360904 นายขจรเกียรติ แสงแดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 62360911 นายขจรศักดิ์ วรคันทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 62360928 นางสาวขนิษฐา รัตนานพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)60
16 62360935 นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 62361062 นางสาวจันทรรัตน์ ทะเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 62361093 นางสาวจินดารัตน์ เชียงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
20 62361185 นางสาวจิราภรณ์ โคตท่าค้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 62361239 นางสาวจีรภรณ์ ดีพรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 62361253 นางสาวจีระเรศ สายท่าเสา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 62361277 นายจุลจักร ใหม่คำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 62361611 นายชัยชนะ ทูลเกียรติวัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 62361642 นายชัยวัฒน์ กรรณิกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 62361741 นายชิษณุพงศ์ เหมยคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 62361871 นางสาวฐิติมา คงปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 62361895 นางสาวฐิติรัตน์ แสงแก้วสันติสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 62362021 นางสาวณัฏฐธิดา เครือราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 62362304 นางสาวณัฐมน โฮมเปือย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 62362311 นางสาวณัฐวดี มีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 62362335 นายณัฐวุฒิ นามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 62362373 นางสาวณิชากร ทิมเทียบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 62362465 นางสาวตุลยดา สิงหนาท วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 62362526 นายทักษิณ สังข์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 62362717 นางสาวธนพร ปิ่นล่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
39 62362731 นายธนภัทร พินธะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 62362786 นายธนวินท์ หล่อวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 62362816 นางสาวธนัญญา จันทะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 62362823 นายธนากร สายแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 62362878 นางสาวธนาพร บัวกลอย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 62362984 นายธัชพงศ์ มงคลพิทักษ์เดชา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
45 62363080 นายธีรภัทร์ ต๊ะต้องใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 62363127 นายธีรภัทร อุดสี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 62363134 นายธีรภัทร เดชสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
48 62363233 นายนพกร ถุงเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
49 62363325 นายนราทิพย์ ธรรมชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
50 62363363 นางสาวนริศรา รอดพึ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
51 62363387 นายนฤพนธ์ อินทำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
52 62363424 นายนวพล บุตรจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
53 62363561 นางสาวนิรัญชา ชมมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
54 62363578 นายนิรัตติศัย ทนุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
55 62363585 นางสาวนิศากร ทาทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
56 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
57 62363615 นางสาวเนตรดรุณี โสฬส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
58 62363646 นายบุญฤทธิ์ คำทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
59 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
60 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 62363806 นายปรมี ขันธุแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
62 62363868 นายปริญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
63 62363967 นางสาวปาติมา พุฒิไชยจรรยา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
64 62364001 นางสาวปารีณา เกิดคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
65 62364148 นางสาวพรชนก ศิริวงศ์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
66 62364292 นางสาวพันธ์วิรา คชสีห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
67 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 62364476 นางสาวพิมพ์ลภัส เพ็ญวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
69 62364506 นายพิริยะพงศ์ ชูจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
70 62364605 นายพุฒิพงศ์ อินขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
71 62364643 นางสาวฟารีน่า นิยมเดชา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
72 62364841 นายภาคิน เเซ่เต็ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
73 62364889 นางสาวเอกสุรีย์รวิ พ่วงบุใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
74 62365053 นายมนัญชัย โชติน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
75 62365077 นางสาวมนัสวี อยู่ครอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
76 62365114 นางสาวมัสยา มาตยะขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
77 62365138 นางสาวมาริสา บุญจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
78 62365183 นางสาวยลดา สายบุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 62365190 นายยศกร แก้วกุย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
80 62365213 นางสาวโยษิตา อินจิติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
81 62365336 นางสาวรัตน์เกล้า วงษพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
82 62365343 นายรัตนชัย ปานหมอยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
83 62365350 นางสาวรัตนากร สุวรรณา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
84 62365367 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉินเช้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
85 62365374 นางสาวรัศม์ริศา ปลื้มบุญธนานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
86 62365381 นางสาวรัศมี บุญเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
87 62365510 นายวงศกร สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
88 62365527 นายวงศธร เปี่ยมทวีศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
89 62365664 นายวราเมธ จันล้วน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
90 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
91 62365695 นายวโรดม เรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
93 62365800 นางสาววิชิดา นพรัตน์สุดากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
94 62365923 นายศตวรรษ ตันมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
95 62365930 นายศรวิษฐ์ โม้งปราณีต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
96 62365947 นางสาวศรสวรรค์ เฉลิมอัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
97 62366005 นายศรายุทธ พิชคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 62366142 นางสาวศิริพร หนูตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
99 62366159 นายศิริรัตน์ กองวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
100 62366210 นางสาวศิวนาถ อ่อนละออ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
101 62366265 นายศุภกิตติ์ สุดแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
102 62366340 นางสาวสไบทิพย์ นุวรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
103 62366364 นางสาวสมัชชา นามเหลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
104 62366463 นายสามารถ บำเพ็งพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
105 62366470 นางสาวสายใจ ฮุยสระเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
106 62366500 นางสาวสิฎาฐา จันทะคุณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
107 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
108 62366579 นายสิรภพ พานทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 62366661 นางสาวสิริวรรณ อ่อนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
110 62366708 นางสาวสุกานดา ทองเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
111 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
112 62366838 นางสาวสุภาพร พรอโนทัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
113 62366951 นายเสถียรพงษ์ มีสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
114 62366975 นายเสรีชัย สกุลก่อทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
115 62366999 นางสาวเสาวลักษณ์ เหมือนอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
116 62367033 นางสาวหทัยรัตน์ รักอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
117 62367156 นายอนุสรณ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
118 62367170 นางสาวอภิชญา โลมปลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
119 62367309 นางสาวอโรชา สระกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 62367439 นายอานนท์ ดวงแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
121 62367491 นางสาวอุบลรัตน์ ประกอบผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
122 62367552 นายเอื้ออังกูร สุขโฉม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
123 62367644 นางสาวชลธิชา คำเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
124 62364742 นายภัทรดนัย พรมรัตน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)