รายชื่อนิสิต
รายวิชา208202 : Development of Thai Language
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61260014 นางสาวกชกร ศรีเรือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 61260298 นายกาจน์พิจักษณ์ ถนอมพณิช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 61260328 นางสาวกาญจนา เก็ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 61260526 นางสาวจรรยา ป้อมแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 61260588 นางสาวจามรีภรณ์ ไชยทิง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 61260618 นายจิณณวัตร ทัดพลอย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 61260793 นางสาวเจนจิรา ชาวพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 61260830 นายเจษฎา เสมียนอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 61261516 นางสาวดวงกมล เพ็ชร์กล่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 61262346 นางสาวเนตรทราย สุพบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 61262452 นางสาวปนัดดา ทองเสี่ยน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 61262544 นายปรียา ทองมาลัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 61262568 นางสาวปรียาดา เหมือนแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 61262599 นางสาวปลื้มกมล มั่งแดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 61262803 นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 61262957 นางสาวพัชราภา ประเทือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 61263107 นางสาวพิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 61263428 นางสาวยุวลักษณ์ วิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 61263633 นางสาววณาพร ยะคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 61264425 นางสาวสุชัญญา อุทธิยา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 61264708 นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มรส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 61264821 นางสาวอมราพร นุชชม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 61264944 นางสาวอันดา ดำศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 61264982 นายอานนท์ ทองศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 61265149 นางสาวกัญญาวีร์ ริเดชพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 61265163 นางสาวจุฬาวรรณ เผือกรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 61265170 นางสาวเจนจิรา บุญมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)