รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 61410037 นางสาวกมลชนก แสงรัตน์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 61410105 นายกฤตเมธ ผาทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 61410426 นายจักรกฤษณ์ ใจศิล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 61410532 นางสาวจิรัชญา ฤทธิ์เต็ม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 61410747 นางสาวชนิกา จอมคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 61410808 นางสาวชลธิชา จันทรา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 61410846 นางสาวชลธิชา เชื้ออินต๊ะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 61411058 นายเชาวลิต ดาระสา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 61411157 นางสาวณัฎฐ์นรี สีขมิ้น กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 61411270 นางสาวณัฐฐินันท์ ขันกา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 61411423 นางสาวณิชากานต์ ทศทิศ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 61411430 นางสาวณิชาพัชร์ แผ่จิตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 61411522 นายธนดล ละดาดก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 61411591 นายธนาธิป แสงดารา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 61411607 นางสาวธพร จันต๊ะโมกข์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 61411638 นางสาวธมลวรรณ สิงหพันธุ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 61411713 นางสาวธัญวรัตน์ แก้วบาง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 61412109 นางสาวนิศารัตน์ ไกรราช กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 61412178 นางสาวบุษยมาศ ทาแฝง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 61412383 นายปัณณวัฒน์ ประเสริฐผล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 61412413 นางสาวปิยฉัตร จันฉิม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 61412499 นางสาวพรไพลิน พรมเสน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 61412857 นายภาคภูมิ แก้วจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 61413045 นางสาวรวิสรา แก้วดวง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 61413267 นางสาววรรษวรรณ บัววังโป่ง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 61413700 นางสาวสาวิตรี วงษ์จักร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 61413724 นายสิทธิพร ยิ่งยอด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 61413977 นางสาวสุภาวดี สีสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 61414271 นางสาวอริสรา วงค์แสนสี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 61414394 นายโอบนิธิ ขุนด่าน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)