รายชื่อนิสิต
รายวิชา001211 : English Listening and Speaking for Communication
กลุ่ม62
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์
1 63311967 นางสาวธัญณวรัตน์ นุยศ วท.บ. (สถิติ)10
2 63314197 นายวิทวัส สุขเเสวง วท.บ. (สถิติ)10
3 63314807 นางสาวสิริโสภา พึ่งชัย วท.บ. (สถิติ)10
 คณะมนุษยศาสตร์
4 63241691 นางสาวนันทนา คำหว่าน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 63260036 นางสาวกชกร สาจักร ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
6 63265024 นางสาวสิริยากร เวียงยา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
7 63265376 นางสาวสุภาพร เพชรทิม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
8 63265802 นางสาวอารยา เสาแก้ว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
9 63340493 นางสาวกัญญารัตน์ สุคันธวรัตน์ บช.บ.10
10 63340820 นางสาวเกวลิน ยานะ บช.บ.10
11 63340943 นายคมสันต์ พรหมมาก บช.บ.10
12 63341377 นางสาวจุฑาพร จิตชนะ ศ.บ.12
13 63341957 นายชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์ บช.บ.10
14 63341971 นางสาวชุติมา โคตะมูล บช.บ.10
15 63342008 นางสาวซัลมาห์ ปาทาน ศ.บ.10
16 63342237 นางสาวฐิติพร อุ้ยเจริญ ศ.บ.10
17 63343500 นางสาวธัญพร สอนกองแดง บช.บ.10
18 63344033 นางสาวนันทพร การินตา บช.บ.10
19 63344705 นางสาวปริยากร เทพมณีรัตนกุล บช.บ.10
20 63346419 นางสาวมนสิชา เชื้อทองคำ บช.บ.10
21 63346600 นางสาวยอดขวัญ บุญศรี ศ.บ.10
22 63346730 นางสาวรวินท์นิภา จันทร์ศูนย์ บช.บ.10
23 63347058 นางสาววรกานต์ ธะระสวัสดิ์ บช.บ.10
24 63347119 นางสาววรรณวิมล เอนอ่อน ศ.บ.10
25 63347157 นางสาววรัญญา โพธิ์สุ่น บช.บ.10
26 63347485 นางสาววิมลสิริ ขำนาพึง บช.บ.10
27 63347638 นางสาวศลิษา รัตนศรี ศ.บ.10
28 63347867 นางสาวศิริพร พงษา บช.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
29 63240175 นางสาวกฤติยา วราวัฒนธำรง วท.บ. (จิตวิทยา)10
30 63240267 นางสาวกัลญา แสงทองเคลือบ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
31 63240304 นายกิตติพงศ์ มาคำ ร.บ.10
32 63240311 นายกิตติรัตน์ สุขจ้อย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
33 63240618 นางสาวชนม์ชนก ครกเงิน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
34 63240663 นายชนินทร์ เพ็ชร์สว่างเกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
35 63240946 นายณภัทร โนวงค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
36 63241035 นางสาวณัฐกมล แข็งเขตการณ์ ร.บ.10
37 63241127 นางสาวณัฐพร บุกล่า ร.บ.10
38 63241226 นางสาวณิชานันทร์ บุญอ่วม ร.บ.10
39 63241233 นางสาวณิชารัตน์ สริเจริญ ร.บ.10
40 63241301 นางสาวทิพย์สุดา สุมาทัย ร.บ.10
41 63241325 นายธนโชติ พงษ์สาริกิจ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
42 63241370 นางสาวธนารักษ์ ต๊ะตุ้ย ร.บ.10
43 63241516 นายนครินทร์ ศรีขาวรส ร.บ.10
44 63241677 นางสาวนันท์นภัส มนตรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
45 63241752 นางสาวนุชรี เรือนแก้ว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
46 63241882 นายปณิธาน กำเนิด ร.บ.10
47 63241899 นายปพิชษมภพ คำภู ร.บ.10
48 63241912 นายปรเมศก์ ผิวลออ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
49 63242063 นายปุณมนัส ขันคำมาละ วท.บ. (จิตวิทยา)10
50 63242193 นางสาวพฤกษา คำวัง ร.บ.10
51 63242254 นางสาวพัชรา มณีพันธุ์ ร.บ.10
52 63242292 นายพัทยา วงศ์หนองเตย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
53 63242322 นางสาวพิชญา คำประเสริฐ วท.บ. (จิตวิทยา)10
54 63242445 นายพีรวิชญ์ หิรัญวงศ์ ร.บ.10
55 63242711 นางสาวรัชฎาพร ทุนร่องช้าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
56 63242773 นางสาวรัตนาวดี จรัสพิริยโชค วท.บ. (จิตวิทยา)10
57 63242803 นางสาวลภัสรดา พรหมอุบล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
58 63242940 นางสาววิชญาพร พูลด้วง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
59 63243008 นางสาววิรัญญา วิเชียรสรรค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
60 63243053 นายศรุต ทิพย์นาง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
61 63243213 นางสาวสิริกร มิ่งสมร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
62 63243268 นางสาวสุชัญญา เมืองฤทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
63 63243404 นางสาวสุพรรษา จันทิมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
64 63243435 นายสุภทัต พูนคำ ร.บ.10
65 63243510 นางสาวเสาวภาคย์ อรุณรัตนา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
66 63243541 นายประภวิษณุ์ เทียนทอง ร.บ.10
67 63243633 นายอภิสิทธิ์ พาทองศรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
68 63243879 นางสาวเอื้อการย์ สุนทร วท.บ. (จิตวิทยา)10
69 63243961 นางสาวเกวลิน เวชการ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
70 63244029 นายชโนทัย มโนนัย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
71 63244111 นางสาวณัฐธิดา พูลอาด ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
72 63244142 นางสาวดาวมยุรี ศรีวิชัย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
73 63244272 นางสาวพัชชาวดี แก่นสัก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
74 63244678 นายอภิวิชญ์ สิงห์ทอง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
75 63264560 นางสาววิชุดา ชังเภา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)