รายชื่อนิสิต
รายวิชา001331 : Social Innovation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
1 64380344 นางสาวจิรัชญาณ์ ถิ่นศรี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
2 64381006 นางสาวนิธิพร กันทะวงค์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
3 64381129 นางสาวปรวิศา จันทร์อ่อน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
4 64381242 นายพงศ์กานต์ แป้นสำโรง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
5 64381457 นางสาวภาวิณี ชมภู วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
6 64381587 นางสาวเรวดี สิงห์รักษ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
7 64381785 นางสาวศิวิไล สอนสำราญ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
8 64381853 นางสาวสุฑาลักษณ์ คงมุล วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
9 64382034 นางสาวอัจฉราภรณ์ กันเกียน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
10 64382089 นางสาวขวัญแก้ว อยู่คง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
11 64382096 นางสาวจิรัญญารัตน์ ศรีสุวอ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 64160403 นางสาวเกวลิน ภิรมย์ญาณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
13 64161103 นางสาวฐิตาภา แย้มมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
14 64161134 นางสาวฐิติวรรณ แร่นาค วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
15 64161271 นางสาวณัฐณิชา อยู่เย็น วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
16 64161332 นางสาวณัฐพร เวรุวาปี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
17 64161424 นางสาวทยิดา แสงทุน วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
18 64161684 นายธีรภัทร ศูนย์พานิช วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)50
19 64162032 นายบวรนันท์ ม้วนเพ็ง วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
20 64162360 นางสาวปิยะธิดา ยิ้มจู วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
21 64162421 นางสาวพรกนก บุญจันทร์นันท์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
22 64162520 นางสาวพัชราภรณ์ คชมิตร วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
23 64162575 นางสาวพินิตนันท์ โสภา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
24 64162988 นางสาววนัสนันท์ เขนย วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
 คณะเภสัชศาสตร์
25 63210048 นางสาวกัญญาณัฐ สันติภูบาล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
26 63210055 นางสาวกันตพร สุดใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
27 63210291 นางสาวณัชชา เรืองจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
28 63210628 นางสาวบัณฑิตา จูเขียว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
29 63210734 นางสาวประภัสสร แสงตุ๊ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
30 63210741 นางสาวปัทมพร สิงห์ลอ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
31 63210949 นางสาวแพรวนภา สุขบาง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
32 63210987 นางสาวภัทรวดี สิงห์ไฝแก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
33 63211496 นายอภิสิทธิ์ โกสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
34 64240532 นายจารุภัทร สิงห์มนต์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
35 64310204 นางสาวกรวิภา ตาจันทร์ วท.บ. (เคมี)10
36 64310532 นายกิตติศักดิ์ สระทองรอด วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
37 64310792 นางสาวจารุวรรณ บัวประทุม วท.บ. (เคมี)10
38 64310938 นางสาวจีรฎา แก้วชัง วท.บ. (ชีววิทยา)10
39 64312161 นางสาวธนภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
40 64312345 นายธนิสร บุญยศ วท.บ. (ชีววิทยา)10
41 64312673 นางสาวนวพร สากุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
42 64312956 นางสาวบุณยนุช รุ่นแรก วท.บ. (เคมี)10
43 64313229 นายปริญญา โพธิ์งาม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
44 64314158 นายแพทริก เธียวกชีวิต วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)10
45 64315322 นางสาววริศรา ธรรมรักษา วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 64360278 นางสาวกรัณฑ์รัตน์ สุภาสอน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 64360292 นายกฤษฎา สร้อยสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 64361138 นายเจตนิพัทธ์ คำเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 64361398 นางสาวชลธิชา ณ น่าน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
50 64361503 นายชาญชัย นองขมวด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 64361824 นายฐิติกร อินดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 64361886 นายฐิติศักดิ์ นิ่มสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 64362036 นางสาวณัฐกานต์ บึงไกร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 64362166 นายณัฐพงศ์ สืบศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)60
55 64362364 นางสาวณิชา ตันเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 64362432 นางสาวดาราวลี ธิแจ้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 64362913 นางสาวธัญวรัตม์ ไวทยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 64363699 นางสาวเบญจรัตน์ รุ่งน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
59 64363934 นางสาวปรัชญา ชินโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
60 64363972 นางสาวปัณฑ์ณธร สั้นป้อม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
61 64364016 นางสาวปาลิณ ยอดสาร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
62 64364429 นายพีรณัฐ หนูเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
63 64364733 นายภาณุกฤษณ ภู่ระหงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
64 64364764 นางสาวภาวินี ภูใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 64364801 นางสาวภูนรินทร์ อินทร์สอน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
 คณะศึกษาศาสตร์
66 64410195 นางสาวกัญญาณัฐ ชาญประเทศ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
67 64410683 นางสาวเจตสุภา เถาว์ถาวร กศ.บ. (ชีววิทยา)10
68 64410997 นางสาวณัฎฐมนฑน์ จิระเดชประไพ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
69 64411536 นางสาวธนัญญา ปั๋นจา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
70 64412984 นายยศพล ชาสัง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
71 64413127 นางสาวริญญ์ชนีกร เจ้าสกุลดี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
72 64413271 นางสาววรัชยา แก้วตัน กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
73 64413325 นางสาววรินทร จันผาย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
74 64413349 นางสาววริษา สร้อยเกลียว กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
 คณะแพทยศาสตร์
75 64460015 นางสาวกนกวรรณ กลมเพชร พ.บ.10
76 64460084 นายกิตติธัช ทองอินทร์ พ.บ.10
77 64460121 นางสาวเขมินทรา บูรณจารุกร พ.บ.10
78 64460152 นายจิรนาถ นีติวราภรณ์ พ.บ.10
79 64460213 นางสาวชุติกาญจน์ กล่อมวงษ์ พ.บ.10
80 64460220 นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองอุดมผล พ.บ.10
81 64460329 นางสาวณัฐภัทร ยศพิมพ์ พ.บ.10
82 64460367 นางสาวณิชกมล ธีระวรัญญู พ.บ.10
83 64460374 นางสาวณิชญาดา ผลเจริญรัตน์ พ.บ.10
84 64460381 นางสาวณิชนันท์ โชคนำชัยสิริ พ.บ.10
85 64460411 นางสาวธณัฐภรณ์ วิชัยศิลป์ พ.บ.10
86 64460442 นางสาวธนภรณ์ บุญเครือชู พ.บ.10
87 64460473 นางสาวธนัญญา กองแก้ว พ.บ.10
88 64460480 นายธนากรณ์ สุวรรณลาภา พ.บ.10
89 64460497 นางสาวธัชพรรณ ไทยแท้ พ.บ.10
90 64460503 นางสาวธัญพิชชา ไชยสมบูรณ์ พ.บ.10
91 64460527 นายธีรวุธ โฆสิตกุล พ.บ.10
92 64460565 นางสาวนฤมล ตรีแดงน้อย พ.บ.10
93 64460596 นางสาวนิธิมา เพชรพวงทอง พ.บ.10
94 64460633 นางสาวบุณยวีร์ พ่วงรัก พ.บ.10
95 64460640 นายปรวัฒน์ เสมาชัย พ.บ.10
96 64460657 นายปรีดา ศรีวิสัย พ.บ.10
97 64460688 นางสาวปาริชาติ เพชระบูรณิน พ.บ.10
98 64460718 นางสาวพนิดา รวบยอด พ.บ.10
99 64460732 นางสาวพรรณธิชา หนูสอน พ.บ.10
100 64460749 นายพัทธ์พงศ์ ปัญจอานนท์ พ.บ.10
101 64460794 นางสาวพีรดา ผดุงวิทยากร พ.บ.10
102 64460817 นางสาวเพ็ญประภา พานิชย์ พ.บ.10
103 64460855 นายภัทรพล จันทร์ดำ พ.บ.10
104 64460862 นายภีระ โคตรจันทึก พ.บ.10
105 64460886 นางสาวมัลลิกา บุญส่ง พ.บ.10
106 64460923 นางสาวลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์ พ.บ.10
107 64460961 นางสาววริศรา อย่างตระกูล พ.บ.10
108 64461005 นายวันมาฆะ อินมาสม พ.บ.10
109 64461036 นางสาวศิรดา กันทะวงค์ พ.บ.10
110 64461043 นางสาวศิรินภา พลขันธ์ พ.บ.10
111 64461050 นายขวัญลดา ตุ้ยพาณิชย์ พ.บ.10
112 64461074 นายศุทธวีร์ จินดาพงษ์ พ.บ.10
113 64461081 นายสงกรานต์ เขียวเล็ก พ.บ.10
114 64461104 นายสหรัฐ ชัยจันทึก พ.บ.10
115 64461173 นายสุวัชร์ อึ้งศรีวงศ์ พ.บ.10
116 64461210 นายเอกโชติ สกุลคู พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
117 63470046 นางสาวกนกวรรณ จิโรจน์พรสกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
118 63470053 นางสาวกนกวรรณ เก้าพันธ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
119 63470107 นางสาวกมลภา เต็มศิริ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
120 63470114 นางสาวกมลลักษณ์ ปิ่นป้อง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
121 63470374 นางสาวกานต์รวี ดีตรุษ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
122 63470435 นางสาวกุลสตรี ปรางจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
123 63470503 นางสาวเกวลิน ธรรมจินดา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
124 63470633 นางสาวจริญญา เกียรติธนาลักษณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
125 63471081 นางสาวฐณิชา เหล่าเมือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
126 63471289 นางสาวณัฐนรี ศรีชนะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
127 63471432 นางสาวทิพธัญญา จิรัฐิติกาล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
128 63471548 นายธนากร ศรีแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
129 63471623 นางสาวธัญพร คำสว่าง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
130 63471739 นางสาวนภัสกร วงศ์แก้วมูล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
131 63471852 นางสาวนันทวัน พึ่งกลัด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
132 63472002 นางสาวบุษกร เจ๊กจั่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
133 63472057 นางสาวปณัฐชนก วงค์สิงห์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
134 63472286 นางสาวปิ่นมณี แสงรถ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
135 63472743 นางสาวเพชรลดา อินนาคกูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
136 63473009 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วทิตย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
137 63473245 นางสาววรรณษา เหาะสูงเนิน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
138 63473306 นางสาววราภรณ์ เพิ่มพูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
139 63473320 นางสาววริศรา สุพัฒน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
140 63473443 นางสาวศศิกานต์ ถูหลงเพีย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
141 63473504 นางสาวศิริกานดา พุทธศรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
142 63473528 นางสาวศิรินภา ฟั่นเฟือย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
143 63473597 นางสาวโศรดา ทองเจือ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
144 63473689 นางสาวสิรารัตน์ คงเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
145 63473818 นางสาวสุนิษา นันธิใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
146 63473856 นางสาวสุพัตรา ปิงเมือง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
147 63473931 นางสาวสุภาวดี บุญวัดหงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
148 63474389 นางสาวอารีญา มีชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
149 64314929 นายรัฐศาสตร์ จันทวงค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
150 64315735 นางสาวศิริมงคล สมใจ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
151 64520696 นางสาวจีรารัก จุมปาทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
152 64521013 นางสาวชุติภัค ชมภูนุช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
153 64521495 นายทัสสุระ นันทะเสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
154 64521778 นางสาวธีรนาถ จรพุทธานนท์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
155 64521990 นางสาวนาถนรินทร์ เทพภูธร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
156 64522454 นางสาวปิยากร วงค์งาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
157 64522492 นายพงศ์พิชา เผื่อนยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
158 64522935 นางสาวภัทรประภา บุลสถาพร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
159 64523383 นางสาวลักษณพร วงค์พุทธคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
160 64523437 นางสาววรรณิกา กุนสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
161 64523468 นายวรัญชิต ชำนาญจุ้ย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
162 64523550 นายวัชรินทร์ สุวรรณศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
163 64524328 นางสาวสุวรรณณา บุญมาตุ้ม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
164 64525509 นางสาวภัทราวดี เจิมสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
165 64525523 นางสาวเยาวพา สีขาวผ่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
166 64525561 นางสาววญาดา ช่วยบำรุง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
167 64525684 นางสาวสุนันทา เค้ามูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
168 63660096 นางสาวกรกนก อุริต วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
169 63660430 นางสาวจุฑามาศ เดชคำรนรัตน์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
170 63660492 นางสาวชนัญชิดา สูงกิจบูลย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
171 63660515 นางสาวชนินาถ เนตรทิพย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
172 63660546 นางสาวชไมพร ปฏิสนธิ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
173 63661505 นางสาวปาณิศา โสบุตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
174 63661987 นายเรียวเฮ คาตากุระ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
175 63662069 นายวรากร เดือนเพ็ญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
176 63662083 นางสาววริศรา จันทร์ญาโณทัย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
177 63662373 นางสาวสิริกร วิสิทธิ์ตระกูล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
178 63662571 นางสาวสุวิพร กาวิละ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
179 63662601 นางสาวหฤทัย ใจยาคำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
180 63662717 นางสาวอรุณทิพย์ อินทร์รอด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
181 63662724 นางสาวอัจจิมา ศรีลิน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
182 64523406 นางสาววรรณพร หอมลา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
183 64525097 นายธนวัต จันทวงศ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
184 64710219 นางสาวเกษรา แซ่สง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
185 64710301 นางสาวจิรประภา ดอนปัญญาไพร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
186 64712640 นางสาวอารียา จันทรา ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
 คณะนิติศาสตร์
187 64190080 นางสาวกชพรรณธ์ ศรีประเสริฐ น.บ.10
188 64190189 นางสาวกรณิศ เภาพูล น.บ.10
189 64190509 นางสาวเกศกนก ปัญสุทธิ์ น.บ.10
190 64190585 นางสาวจันทวรรณ สิงห์เรือง น.บ.10
191 64191049 นายชัยมงคล เต่าทอง น.บ.10
192 64191070 นายชินราช ขาวแก้ว น.บ.10
193 64191094 นายชิษณุพงศ์ วิเชียร น.บ.10
194 64191414 นางสาวณัฐณิชา รุ่งแจ้ง น.บ.10
195 64191599 นางสาวตรีรัตน์ สินประเสริฐรัตน์ น.บ.10
196 64191995 นายธีรพงศ์ ธนาเลิศสมบูรณ์ น.บ.10
197 64192220 นางสาวนันทิชา พรมรินทร์ น.บ.10
198 64192497 นางสาวปวิชญา เทพจัน น.บ.10
199 64192510 นายปัญญา ทองคำ น.บ.10
200 64192565 นางสาวปิยะณัฐ สุทาคำ น.บ.10
201 64192596 นางสาวปิยาภรณ์ จุลวรรณ น.บ.10
202 64192695 นางสาวพรรณิภา ทาชมภู น.บ.10
203 64192831 นางสาวพัทธนันท์ บุญสนอง น.บ.10
204 64192879 นางสาวพิชญาภา ขวัญชุม น.บ.10
205 64193180 นายภูมรินทร์ อยู่สืบ น.บ.10
206 64193463 นางสาวลัคนา อินกันยา น.บ.60
207 64193593 นางสาววลาวัณย์ ปลื้มเย็น น.บ.10
208 64194705 นายอัครพล บุญยืนนาน น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
209 63260098 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรโป๊ะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
210 63260654 นางสาวคัทลียา ดวงตัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
211 63260968 นางสาวจุฑาทิพย์ แสนใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
212 63260982 นางสาวจุไรรัตน์ บุญศรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
213 63261019 นายเจษฎากร สมนาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
214 63261934 นายทิวัตถ์ นาคเส็ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
215 63262184 นางสาวธัญยพร เอื้อวิทยาวุฒิกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
216 63262238 นางสาวธันย์ชนก พงษ์วัน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
217 63262689 นางสาวนิรัชพร ไกลเลิศ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
218 63262757 นายบุญฤทธิ์ ถาวร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
219 63262771 นางสาวบุษกร แก้วอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
220 63262962 นางสาวปัทมา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
221 63263099 นางสาวฝนทิพย์ หรุ่นศรีเพ็ง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
222 63263150 นางสาวพรกมล สำเภาทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
223 63263396 นางสาวพัชรภรณ์ อินทสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
224 63263518 นางสาวพิชญ์สินี ทองศรีพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
225 63263709 นายเพรียวพันธุ์ ไพราม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
226 63263716 นางสาวแพรวพรรณ มนทองหลาง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
227 63263808 นายภัทรวุฒิ มณฑิราช ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
228 63264454 นายวัชรวี เชื้อชูชาติ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
229 63264584 นายวิธวิทย์ อันสนธิ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
230 63264720 นางสาวศศิกานต์ สุโทษา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
231 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
232 63265543 นายอดิศักดิ์ เพ็ชรมุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
233 63265581 นางสาวอนัญลักษณ์ ศรีคำขลิบ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
234 63265611 นางสาวอภัสชา พระพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)50
235 63265772 นายอัฐธพล เพ็ชรนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
236 63340141 นายกมลทรรศน์ โสมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
237 63340332 นายกฤษณะ รอดไร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
238 63340554 นางสาวกันยารัตน์ คนใหญ่ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
239 63340745 นางสาวกิตติมาพร บุญราช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
240 63340752 นายกิตติศักดิ์ แถวสุวรรณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
241 63340769 นางสาวณัฐณิชาช์ รัชตวงษ์กิจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
242 63340950 นางสาวครองขวัญ เหล่าสุทธิ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
243 63341001 นางสาวจณิสตา สุวรรณชาติ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
244 63341087 นางสาวจารุนันท์ บัวงาม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
245 63341506 นายชนะชัย โพธิ์เกตุ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
246 63341582 นายชนินทย์ ชินวรินทย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
247 63341636 นางสาวชยุดา แท่นทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
248 63341865 นางสาวชาลิสา เกตุเนียม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
249 63342060 นางสาวญาณิศา จอกเงิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
250 63342299 นายณนนท์ บุญโปร่ง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
251 63342381 นายณัฏฐ์ดนัย วุฒิชัยอภิรมย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
252 63342404 นางสาวณัฏฐพิตชา สุปัน ศ.บ.10
253 63342442 นางสาวณัฐกานต์ อุปรี นศ.บ.10
254 63342534 นางสาวณัฐณิชา ลาศรี นศ.บ.10
255 63342688 นายณัฐวัฒน์ กุลอินทร์ นศ.บ.10
256 63342763 นายณัฐวุฒิชัย แซ่ก๊วย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
257 63342916 นางสาวดวงฤดี มีสินทรัพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
258 63342992 นายทรงวุฒิ ทองรอด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
259 63343425 นายธราธร รูปทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
260 63343623 นางสาวธิดารัตน์ แซ่ม้า นศ.บ.10
261 63343814 นางสาวนภัสวรรณ มะลิแตง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
262 63343975 นางสาวนัฐสุดา กลิ่นษร บธ.บ. (การเงิน)10
263 63343999 นายนัทธพงศ์ ทองเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
264 63344002 นางสาวนัทธิดา มาพูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
265 63344224 นางสาวนุชนารถ เดือนดาว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
266 63344231 นางสาวนุชบา สิงห์บุญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
267 63344354 นายบุรพล อุ่นสุทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
268 63344378 นางสาวบุศศราภรณ์ ศิริรัตนวาณิชย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
269 63344781 นางสาวปัฐมาวดี ศรีบุญเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
270 63344941 นางสาวปิณฑิรา ดำนงค์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
271 63344972 นายปิยนัฐ สะบายจิตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
272 63345030 นางสาวนิตยตา รื่นกลาง บธ.บ. (การเงิน)10
273 63345085 นางสาวเปรมยุดา ฉ่ำกมล บธ.บ. (การเงิน)10
274 63345306 นายพรภพ ศรีสิทธิรักษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
275 63345320 นางสาวพรรณภา กาวิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
276 63345368 นางสาวพรสวรรค์ อยู่ทัพ นศ.บ.10
277 63345412 นายพสิษฐ์ แซ่ลิ้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
278 63345450 นางสาวพัชรพร อินทรจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
279 63345610 นางสาวพิชชาภา ยศอินทร์ ศ.บ.10
280 63345696 นางสาวพิมญาดา ฉายอรุณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
281 63345740 นางสาวพิมพ์พิศา ศรีมงคล ศ.บ.10
282 63345788 นางสาวพิยดา เจนจบ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
283 63345795 นางสาวพิยดา ก๋าคุธ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
284 63345887 นายพีรวิชญ์ เห็นโสภา วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
285 63346037 นางสาวฟ้าประทาน คุณยงค์ นศ.บ.10
286 63346358 นายภีรศักดิ์ อินทร์เสนา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
287 63346488 นางสาวมาตา ศรีสว่าง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
288 63346624 นางสาวเยาวภา เอี่ยมศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
289 63346808 นายรัชบดินทร์ สิริวณิชยสกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
290 63347010 นางสาววนัชพร โพธิจักร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
291 63347041 นางสาววนิสา จันทร์เปรม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
292 63347072 นายวรภพ ชูทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
293 63347096 นางสาววรรณรักษ์ สีสุทำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
294 63347102 นางสาววรรณรัตน์ สายขุนทด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
295 63347164 นายวรัตถ์ ไพรภิบาล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
296 63347225 นางสาววริศรา คำปาน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
297 63347249 นางสาววริศรา ศรีแก้ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
298 63347423 นางสาววิจิตตรา หมวดอยู่ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
299 63347515 นางสาววิลารัตน์ วงษ์สง่า บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
300 63347560 นางสาววีริศรา ปฏิพัทธ์ดำรง ศ.บ.10
301 63347805 นางสาวศิริณธร สร้อยข่าย บธ.บ. (การเงิน)10
302 63347874 นางสาวศิริรัตน์ พันกลั่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
303 63347898 นางสาวศิโรรัตน์ วิชัย นศ.บ.10
304 63348024 นางสาวสตรีรัตน์ ชลนุชา นศ.บ.10
305 63348048 นางสาวสรณ์สิริ วงษ์มามี บธ.บ. (การเงิน)10
306 63348383 นางสาวสุชัญญา กิ่งก้าน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
307 63348406 นางสาวสุชานันท์ รักสัตย์ นศ.บ.10
308 63348468 นางสาวสุธาศิณี ฉิมจิ๋ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
309 63348598 นางสาวสุพรรษา คำเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
310 63348789 นายสุริยา จำปาเฮียง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
311 63348802 นางสาวสุรีพร เถระ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
312 63348833 นางสาวสุวรรณี แสวงเจริญ บธ.บ. (การเงิน)10
313 63348956 นางสาวธัณญภัสร์ ทับปะระ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
314 63349113 นางสาวอรวรรณ ไล้ทอง นศ.บ.10
315 63349144 นายอริย์ธัช สร้อยเพ็ชร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
316 63349236 นางสาวอักษราภัค ภายโต บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
317 63349304 นางสาวอัญวีณ์ วรวิทย์ภูวสิน ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
318 63349311 นางสาวอัมพรัตน์ คุ้มเณร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
319 63349434 นางสาวอารียา ทองยัง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
320 63349489 นางสาวอินทิรา จอมสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
321 64340225 นางสาวกฤตพร พุทธสิมมา บช.บ.10
322 64340744 นางสาวแก้วกาญจน์ บุญไทย บช.บ.10
323 64341178 นางสาวจิรดา พันธุ์แก้ว บช.บ.10
324 64341260 นางสาวจิราภา อุดสากัง บช.บ.10
325 64341444 นางสาวเจนจิรา รัทธะนี บช.บ.10
326 64341628 นางสาวชนากานต์ กิตติโสภาลักษณ์ บช.บ.10
327 64342359 นางสาวณัฐฐินันท์ เงินคง วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
328 64343813 นางสาวนันท์นภัส ศรีใจ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
329 64343820 นางสาวนันทพร คำสวรรค์ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
330 64344162 นางสาวบุณยานุช ตันประเสริฐ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
331 64345244 นางสาวพัชราภรณ์ ธัญญะ วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
332 64345862 นางสาวภัทรมน อ่อนแก้ว วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
333 64347408 นางสาวศศิวิมล กลิ่นนวล วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
334 64347705 นางสาวศุภรักษ์ ยังเพ็ง บช.บ.10
335 64348108 นางสาวสุจาริณี ยกยอดี บช.บ.10
336 64348580 นางสาวแสงตะวัน โตอ่วม บช.บ.10
337 64348627 นางสาวหทัยชนก หัดนา บช.บ.10
338 64348641 นางสาวอโณทัย เจริญรัตน์ บช.บ.10
339 64348764 นางสาวอภิชญา หลวงเขียว บช.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
340 64240945 นายชนะภัย คำใจวุฒิ วท.บ. (จิตวิทยา)10
341 64241249 นางสาวญานิกา คำแก้ว วท.บ. (จิตวิทยา)10
342 64242185 นางสาวนภสร บุญมาก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
343 64242277 นางสาวนฤพร จองวัฒนากิจ วท.บ. (จิตวิทยา)10
344 64243151 นางสาวพัชรียาภรณ์ ใจมอย วท.บ. (จิตวิทยา)10
345 64243380 นางสาวเพ็ญโภคัย กองหาญ วท.บ. (จิตวิทยา)10
346 64243694 นางสาวมนัญชยา ปานกะเล็ก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
347 64243731 นางสาวมัทนพร ติยะวงค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
348 64243779 นางสาวมาลินี ลีลาศีลธรรม วท.บ. (จิตวิทยา)10
349 64243854 นายยุทธนา ยังเจริญ วท.บ. (จิตวิทยา)10
350 64244035 นางสาวรุ่งรัศมี เพิ่มศิริวาณิชย์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
351 64244103 นางสาววจีชนก แร่กุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
352 64244141 นางสาววรกมล นวลแตง วท.บ. (จิตวิทยา)10
353 64244387 นางสาววาสนา ยศต๊ะสา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
354 64245735 นางสาวอิสริยาภรณ์ ลิ้มสกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
355 64310655 นางสาวกัญญณัช วงเวียน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)