รายชื่อนิสิต
รายวิชา301100 : Basic Tool and Machine Workshops
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63310250 นางสาวกรวรรณ สีสวาด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 63312308 นายนัฐพงษ์ พิเคราะห์แนะ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 63313626 นางสาวมธุรส สารีบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 63313930 นางสาวชรินทร์ณาทิพย์ หมอกมืด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 64360094 นายอรรคเดช คำทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 64360148 นางสาวกนกกร สวยกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 64360179 นางสาวกนกวรรณ ตะกรุดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 64360247 นางสาวกรรณิการ์ โลหะเวช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 64360254 นายกรวิชญ์ พูลเพิ่มทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 64360353 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์ชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 64360414 นางสาวกัลยา ชิดพังเทียม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 64360445 นายกานดิศ แสงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 64360551 นายกิตติพิชญ์ คำแสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 64360636 นางสาวเกศริน ไชยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 64360728 นายคณนาถ โลกเลื่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 64361060 นายจิรายุทธ จันทร์คล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 64361138 นายเจตนิพัทธ์ คำเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 64361299 นางสาวชนิตา ประทุมทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 64361374 นางสาวชลธิชา เพ็งด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 64361404 นางสาวชลธิชา บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 64361602 นายชินสีห์ จักรน้ำอ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 64361725 นางสาวญาณิกา ทองสามสี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)60
23 64361794 นางสาวฐิตาภา วิโยทุตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 64361800 นางสาวฐิตารีย์ เกตุแก้วกุลนันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 64361817 นายฐิติกร พ่อแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 64362135 นางสาวณัฐธิดา ทาติด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 64362173 นายณัฐพงษ์ เอื้อเฟื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 64362241 นางสาวณัฐวิตา โคตะมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 64362296 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 64362333 นายณัฐสิทธิ์ ธรรมเสนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 64362432 นางสาวดาราวลี ธิแจ้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 64362531 นางสาวทิพวรรณ ภู่เรือน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 64362562 นายธณารัตน์ รินถา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 64362579 นายธนกฤต มาประกอบ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 64362715 นายธนวัฒน์ ยอมเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 64362760 นายธนัช แก่นจรรยา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 64362777 นางสาวธนัฐชา ทองจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 64362821 นายธรรมนูญ มหาวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 64362890 นางสาวธัญลักษณ์ คำชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 64362913 นางสาวธัญวรัตม์ ไวทยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 64362951 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 64362975 นางสาวธิติมา ศิริวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 64363040 นายธีรภพ เกษศิลป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 64363262 นายนพดล ไชยโสดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 64363293 นางสาวนพรัตน์ จันทร์ฟอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 64363422 นายนวพล มีสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 64363460 นางสาวนวิยา ธนูพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 64363477 นางสาวนันท์ธิชา ลครพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 64363507 นางสาวนันทิชา มักทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 64363705 นางสาวเบญญทิพย์ มั่งมูล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 64363811 นางสาวปภาดา วรลักษณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 64363897 นายประกิต กันฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 64363941 นางสาวปริญสิริ ปิ่นพุก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 64363989 นางสาวปัณฑิกา กันภัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 64364023 นางสาวปิยธิดา ทวีกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 64364078 นางสาวปุริมนัทธ์ธัญธนิน บุตรบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 64364092 นางสาวเปมิกา ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 64364467 นายพีรวิชญ์ บัวกล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 64364580 นางสาวภณิดา ชนะจน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 64364634 นางสาวภัณฑิรา อรุณรัตนพร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)60
61 64364764 นางสาวภาวินี ภูใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 64364795 นายภูดิภัทร์ พูลเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 64364832 นายภูมิรพี พุดมอญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 64364917 นางสาวมนต์นภา คำจูม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 64364948 นางสาวมนัสวี คงถิ่นฐาน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 64365242 นางสาวรัตนวลี บุญศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 64365297 นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์อุบล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 64365303 นางสาวรุ่งรวี พรมเอื้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 64365334 นายเลิศมงคล นามชาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 64365587 นางสาววัชราภรณ์ นาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 64365600 นายวันชัย พชรภูสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 64365716 นางสาววิภาภัทร ลัพเสถียร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 64365723 นางสาววิยะดา เสาะด้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 64365860 นางสาวศมนทิพย์ คิดคร่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 64366201 นายศุภวิชญ์ เทพวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 64366317 นายสราวุฒิ ทองพานเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
77 64366348 นางสาวสวรส โตใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 64366379 นางสาวสิตานันท์ เวชสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
79 64366409 นายสิทธิลักษณ์ ชาวแหลง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 64366416 นายสิทธิศักดิ์ ผึ่งเย็น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 64366430 นายสิรวิชญ์ มีสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
82 64366485 นางสาวสุจิรา ต้นกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 64366492 นางสาวสุดารัตน์ ลูกกลม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
84 64366829 นางสาวอชิรญา มีล้อม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 64367086 นางสาวอริสรา เมาเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 64367130 นางสาวอัญญารัตน์ จันทร์แรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 64367154 นางสาวอัมราภรณ์ วันปั๋น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
88 64367284 นายอิทธิพร เทียนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
89 64367352 นายเอกราช กองสี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
90 64367383 นางสาวเอื้ออารีย์ โชคประสิทธิ์เวทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 64367635 นายจิรัฏฐ์ ปั้นนาค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)