รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60365284 นางสาวสุนิษา แก้วสุก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 60365451 นางสาวสุวรรณา ทองอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 61363791 นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 62312163 นางสาวทิพวรรณ อยู่เล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 62360270 นางสาวกนกพร สุดบอนิด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 62360294 นางสาวกนกวรรณ พันมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 62360362 นางสาวกรวิภา คำเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 62360386 นางสาวกฤตพร บุญจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 62360430 นางสาวกฤติมา รักษามั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 62360447 นางสาวกฤติยาณี งามละม่อม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 62360782 นางสาวกิรณา จิตร์หาญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 62360799 นางสาวกุลิสรา นุจัตุรัส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 62360911 นายขจรศักดิ์ วรคันทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 62361062 นางสาวจันทรรัตน์ ทะเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 62361093 นางสาวจินดารัตน์ เชียงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 62361185 นางสาวจิราภรณ์ โคตท่าค้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 62361253 นางสาวจีระเรศ สายท่าเสา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 62361277 นายจุลจักร ใหม่คำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 62361741 นายชิษณุพงศ์ เหมยคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 62361871 นางสาวฐิติมา คงปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 62361895 นางสาวฐิติรัตน์ แสงแก้วสันติสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 62362021 นางสาวณัฏฐธิดา เครือราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 62362304 นางสาวณัฐมน โฮมเปือย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 62362335 นายณัฐวุฒิ นามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 62362373 นางสาวณิชากร ทิมเทียบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 62362731 นายธนภัทร พินธะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 62362786 นายธนวินท์ หล่อวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 62362816 นางสาวธนัญญา จันทะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 62363059 นายธิติ ปราบวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
30 62363080 นายธีรภัทร์ ต๊ะต้องใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 62363127 นายธีรภัทร อุดสี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 62363233 นายนพกร ถุงเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 62363363 นางสาวนริศรา รอดพึ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 62363561 นางสาวนิรัญชา ชมมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 62363578 นายนิรัตติศัย ทนุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 62363585 นางสาวนิศากร ทาทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 62363677 นางสาวเบญจมาพร นามวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
38 62363967 นางสาวปาติมา พุฒิไชยจรรยา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 62364001 นางสาวปารีณา เกิดคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 62364124 นางสาวพนิดา ขันตาเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
41 62364292 นางสาวพันธ์วิรา คชสีห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 62364476 นางสาวพิมพ์ลภัส เพ็ญวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 62364643 นางสาวฟารีน่า นิยมเดชา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 62364889 นางสาวเอกสุรีย์รวิ พ่วงบุใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 62365053 นายมนัญชัย โชติน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 62365077 นางสาวมนัสวี อยู่ครอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 62365114 นางสาวมัสยา มาตยะขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
48 62365138 นางสาวมาริสา บุญจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
49 62365213 นางสาวโยษิตา อินจิติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
50 62365336 นางสาวรัตน์เกล้า วงษพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
51 62365381 นางสาวรัศมี บุญเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
52 62365510 นายวงศกร สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
53 62365527 นายวงศธร เปี่ยมทวีศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
54 62365800 นางสาววิชิดา นพรัตน์สุดากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
55 62365930 นายศรวิษฐ์ โม้งปราณีต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
56 62366210 นางสาวศิวนาถ อ่อนละออ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
57 62366500 นางสาวสิฎาฐา จันทะคุณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
58 62366579 นายสิรภพ พานทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
59 62366777 นายสุทิต ภักดีโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)50
60 62366838 นางสาวสุภาพร พรอโนทัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
61 62366975 นายเสรีชัย สกุลก่อทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
62 62366999 นางสาวเสาวลักษณ์ เหมือนอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
63 62367033 นางสาวหทัยรัตน์ รักอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
64 62367170 นางสาวอภิชญา โลมปลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
65 62367309 นางสาวอโรชา สระกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
66 62367491 นางสาวอุบลรัตน์ ประกอบผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
67 63310250 นางสาวกรวรรณ สีสวาด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
68 63313930 นางสาวชรินทร์ณาทิพย์ หมอกมืด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)